عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

s.mohmand
Tue, Jul 13 2021 10:37 AM

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

 

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تدارکات امورساختمانی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست                     : (  4 )

تعداد                       : (5) بست

گزارشدهی به          : مدیر عمومی تدارکات ساختمانی

گزارشگیری از        :ندارد

کود                    :22-90-022-041

 

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات در امورتدارکات ساختمانی اداره با در نظرداشت قانون و طرزالعمل تدارکات

 

مسؤلیت های وظیفوی:

1.   ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.

2.   ترتیب، تنظیم  وثبت شرکتهای ساختمانی داخلی و خارجی در دیتابیس اداره مربوطه جهت دعوت ایشان در داوطلبی ها. 

3.   ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های ساختمانی، جهت تسریع روند تدارکا ت اداره مربوطه .

4.   ترتیب وتنظیم اعلانات پروژه ها، توزیع شرطنامه و تسلیمی آفرها، وتهیه لست شرکت های محروم شده به آمر مربوطه جهت عدم حضورایشان در پروسه دواطلبی.

5.   آماده سازی اسناد پروژه های ساختمانی تدارکاتی در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات، جهت عقد قرارداد. 

6.   ترتیب وتنظیم دیتابیس اسناد های تدارکاتی اداره وشرکت های اشتراک کننده در دواطلبی ها و استفاده از ویب سایت اداره تدارکات ملی.

7.   تهیه معلومات دقیق در مورد شایستگی وظرفیت مورد نیاز  اهلیت قراردادهائیکه در مجالس داوطلبی امور ساختمانی اشتراک می نمایند.  

8.   ترتیب و تنظیم اعلان برنده گی دواطلب برنده و ارسال آن به مراجع مربوطه قبل از عقد قرارداد.

9.   ارائه گزارش از اجراآت کاری خویش به مقامات ذیصلاح و مدیر عمومی تدارکات امورساختمانی، طور هفته وار، ربعوار، ماهوار و سالانه.

10.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) ، (8)  و ماده 34 قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل :

o      حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

o      داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

·       آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات

·       بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.

·       مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

 

 

Documents

رهنمود تکمیل و ارسال فورم درسخواستی بست های تدارکات
فورم درخواستی