تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلومات تجهیزات کمپیوتری، رنگباب و کارتریج

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلومات(تجهیزات کمپیوتری، رنگباب و کارتریج) مورد نیاز قول اردو ها و قطعات مرکزی بابت سال مالی 1398

نوع قرارداد: باالمقطع

آدرس مکمل اداره: شش درک ناحیه دوم- کابل افغانستان

NPA/MOD/98/G-2490/NCB  :شماره داوطلبی

Documents

تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلومات تجهیزات کمپیوتری، رنگباب و کارتریج