اعلان دعوت به داوطلبی پروژه پست پید پس پرداخت کریدت الکترونیکی تیلفون های مبایل ثریا

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

اعلان دعوت به داوطلبی

توام احترام شرطنامه اعلان پروژه پست پید پس پرداخت کریدت الکترونیکی تیلفون های مبایل ثریاسال 1398

 NPA/MOD/98/NCS-2385/NCB نمبر تشخصیه داوطلبی

Documents

alan_prwzhh_pst_pyd_ps_prdakht_krydt_alktrwnyky_tylfwn_hay_mbayl_thrya_1398.pdf
asnad_prwzhh_pst_pyd_ps_prdakht_alktrwnyky_tylfwn_hay_mbayl.pdf