۲ طالب در ولسوالی شکر دره کابل بازداشت شد

s.mohmand

نیروهای مشترک فرقه ۱۱۱کابل دو تن از طالبان تروریست را که سبب آزار و اذیت باشندگان شکردره می شدند، بازداشت کردند.

این افراد به نامهای "سید ولی" و "شاه محمد" که همچنان در نا امنی های اخیر در ولسوالی شکردره نقش داشتند، صبح امروز دستگیر شدند.