اطلاعیه قرارداد (129) قلم ظروف و لوازم تجهیزات مطبخ وطعام خانه مربوط قول اردو های (207) ظفر و (209) شاهین

zia_omid

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت دفاع ملی درنظردارد قرارداد تعداد (129)قلم ظروف ولوازم تجهیزات مطبخ وطعام خانه ها ضرورت قطعات، جزوتامها ی قول اردوی (207)ظفر وقول اردوی (209) شاهین برای سال مالی 1398بادرنظرداشت محلات تحویلدهی به روش داوطلبی باز داخلی نوع قرارداد چارچوبینمبر تشخصیه (22702/Q0018 /G/ MOD )دردولات  ذریعه امریه شماره  (3276) مورخ ( 25/ 10/1398)  به شرکتهای ذیل :

 –  لات قول اردوی (207)ظفر : به قیمت مجموعی مبلغ (13562501) افغانی با شرکت برادران سیفی دارای جواز نمبر ( D-33425 ( ادرس حصه سه خیرخانه، مرکزکابل  

  لات قول اردوی(209)شاهین: به قیمت مجموعی مبلغ (14200375) افغانی با شرکت جبارمتحده دارای جواز نمبر ( (0601-2538 ادرس مرکزننگرهار-جلال آباد .

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشدمیتوانداعتراض خویش را ازتاریخ نشر اعلان  الی هفت روزتقویمی طورکتبی توام با دلایل آن بریاست تدارکات  وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغراگارد سابقه بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید .

این اطلاعیه به معنی عقد قراردادنبوده و الی تکمیل میعادفوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.