داوطلبی تهیه و تدارک 4 قلم بطری وسایط مختلف النوع زرهی ضرورت ریاست اسلحه و تخنیک برای قول اردو های ساحوی وجزوتامهای مرکزی وزارت دفاع ملی سال مالی 1402

web_admin

Publish Date

Closing Date

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 4 قلم بطری وسایط مختلف النوع زرهی ضرورت ریاست اسلحه و تخنیک برای قول اردو های ساحوی وجزوتامهای مرکزی وزارت دفاع ملی سال مالی 1402 از روش داوطلبی باز داخلی نوع قرارداد:(باالمقطع) شماره داوطلبی :وزارت دفاع ملی-1402-اجناس-0131-22400

اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات بعد از نشر اعلان الی (21) روز تقویمی ارائه نمایند. 

آدرس ومدت اخذشرطنامه:ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه اطاق نمبر(209)ازتاریخ نشراعلان الی بیست ویک یوم تقویمی به روزهای رسمی ازشروع رسمیات الی ختم رسمیات بشکل کاپی/سافت (CD) شماره تماس(0202612079).

 همچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه را ازویب سایت وزارت دفاع ملی www.mod.gov.af  دانلودنمایند.

تضمین آفر: مبلغ تضمین آفر بشکل گرانتی بانک : مبلغ (1,200,000)یک میلیون دوصدهزار افغانی.

نوت : تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی وسکن آن قابل قبول نیست. ضمانت بانکی باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار افر باشد, یعنی مدت 118 روز بعد از تاریخ بازگشایی آفرها قابل اعتبارمی باشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرهاوآفرگشائی : ضرب الاجل برای تسلیمی آفرهایکجاباتضمین آفر ازتاریخ نشراعلان الی ساعت(10:00)قبل ازظهرروز  جلسه آفـــر گشائی /11 07 // /1402میباشد.

محل آفرگشائی:ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه صالون آفرگشائی.

نوت :از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات آنرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفر  اسناد سوابق کاری ،پروژه های مشابه ،توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

نوعیت اخذشرطنامه:در صورتیکه دواطلبان شرطنامه را از ویب سایت وزارت دفاع ملی www.mod.gov.af بشکل سافت بدست میآورند تقا ضا میگردد تا بصورت دوامدار به ویب سایت های متذکره رجوع نموده تا درصورت تعدیلات  متعاقبآ آنرا بدست آورند وحین ارایه آفر خویش تعدیل ( درصورت لزوم) آنرا مهر وامضا نموده وضم آفر خویش ارایه بدارند شرکت های که بشکل هارت کاپی بدست می آورند در صورت هر نوع تعدیل توسط ریاست تدارکات  رسمآ به جانب شرکت اصدار  خواهند یافت وشرکت دریافت کننده  مکلف خواهند بود حین ارایه آفر آنرا مهر وامضا نمایند عکس الحال در هر دو حالت فوق باعث رد آفر دواطلب میگردد.

Documents

داوطلبی تهیه و تدارک 4 قلم بطری وسایط مختلف النوع زرهی ضرورت ریاست اسلحه و تخنیک برای قول اردو های ساحوی وجزوتامهای مرکزی وزارت

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۴:۱۹ kabul
Background image

د ملی دفاع وزارت د قطعاتو او جزوتامونو د مسجدونو د اړتیا وړ د 24 قلمه اشتهاري او تبلیغاتي اجناسو پروژه مالی کال 1403

په دي توګه د تدارکاتو قانون د (43) مې  مادې د (۲) فقرې پر بنسټ ټولوحکمي او حقیقي اشخاصو ته خبر ورکول کیږي ، چې دملي دفاع وزارت د تدارکاتو ریاست په پام کې لري چې [د ملی دفاع وزارت د . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۴:۱۶ kabul
Background image

د ملی دفاع وزارت د قطعاتو او جزوتامونو د مسجدونو د اړتیا وړ د 13 قلمه اطلاعات جمعي مساجد مالی کال 1403

په دي توګه د تدارکاتو قانون د (43) مې  مادې د (۲) فقرې پر بنسټ ټولوحکمي او حقیقي اشخاصو ته خبر ورکول کیږي ، چې دملي دفاع وزارت د تدارکاتو ریاست په پام کې لري چې [د ملی دفاع وزارت د . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۴:۱۴ kabul
Background image

د ملی دفاع وزارت د قطعاتو او جزوتامونو د اړتیا وړ د 14 قلمه د اطفایوی اسټیشنونو د تجهیزاتو او وسایلو پروژه مالی کال 1403

په دي توګه د تدارکاتو قانون د (43) مې  مادې د (۲) فقرې پر بنسټ ټولوحکمي او حقیقي اشخاصو ته خبر ورکول کیږي ، چې دملي دفاع وزارت د تدارکاتو ریاست په پام کې لري چې [د ملی دفاع وزارت د . . .

Back to tenders