د ملي دفاع وزارت د هوايي ځواک په قوماندانۍ کې درې وزر لرونکې الوتکې ترمیم او فعالې شوې

s.mohmand

د ملي دفاع وزارت د هوايي ځواک  قومندانۍ د انجنیرانو او تخنیکرانو په شپه او ورځ هڅو درې نورې وزر لرونکې الوتکې
 AN32_B355
 AN32_B350
 AN26_350‏
 ترمیم او الوتنې ته چمتو کړې.

دغه راز د ملي دفاع وزارت د انجنیرانو او تخنیکرانو له لوري په افغاني احساساتو سره  په قطعاتو او جزو تامونو کې د نورو ویجاړو شویو او غیر فعالو الوتکو د ترمیم او فعالولو بهیر هم روان دی.