عضو مسلکی  پلانگذاری

s.mohmand
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۴

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی  پلانگذاری

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                     : ریاست تدارکات

بست                     : (  4 )

تعداد                       : ( 2)

گزارشدهی به          : آمر پلان گزاری

گزارشگیری از        :ندارد

کود                     :22-90-022-018, 019

هدف وظیفه: مدیریت ، طرح و ترتیب پلان تدارکاتی اداره و نظارت از سیستم دیتابیس وآرشیف با رعایت قوانین، مقررات و طرزالعمل مربوطه.

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.

 2. مدیریت و نظارت از جمع آوری وتوحید پلان تدارکاتی امور ساختمانی، اجناس وخدمات مشورتی ملی و بین المللی، ازتمام شعبات نیازمند در ربع آخرهرسال آینده و ثبت روز مره پلانهای تدارکاتی بدست آمده در ویب سایت اداره تدارکات ملی قبل از ختم ربع آخر سال مالی.

 3. ایجاد یک سیستم منظم به هدف جمع آوری راپور پیشرفت پروژها و توحید گزارشات جمع آوری شده از پروژه های اداره.

 4. طرح و ترتیب پلان تدارکاتی اداره به تفکیک اجناس،خدمات(مشورتی و غیرمشورتی) امور ساختمانی و خریداری های پرچون با مشوره وتائید رئیس تدارکات.

 5. مراقبت و کنترول از سیستم دیتابیس و آرشیف اسناد ریاست تدارکات به منظور حصول اطمینان از مصونیت اسناد اداره.

 6. رهنمائی و ارائه مشوره های لازم به کارکنان تحت اثر به منظور بهبود اجراات و حل مشکلات کاری شان.

 7. ترتیب وارسال  مکتوب به ریاست مالی درمورد موجوديت بودجه و منابع مالي برايانواع تدارکات شامل پلان تدارکاتي.

 8.   ارتباط مؤثر با ادارات و کارمندان تحت اثر وجمع آوری نظریات ایشان جهت بهبود در روند تدارکاتی دراداره.

 9. مطالعه، تحلیل  و تجزیه پلانهای تدارکاتی واصله از بخش اداره جهت حصول اطمینان از اقتصادی بودن آن.

 10. تعقیب و نظارت پلان تدارکاتی درج شده در ویب سایت وشامل سازی آن در دیتابیس و حصول اطمینان از اجراآت بخش های مربوطه. 

 11. نظارت از  پلان های تجدید شده اداره و ارسال آن به اداره تدارکات ملی، وزارت مالیه وسایر ادارات ذیربط بعد از اخذ هدایت رئیس تدارکات.

 12. مدیریت و نظارت از اجراات و کارکردهای بخش های تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات درست، آموزش و تشویق شان.

 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) ، (8)  و ماده 34 قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل :

o      حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

o      داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

·       آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات

·       بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.

·       مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

 

 

 

 

Documents

رهنمود تکمیل و ارسال فورم درسخواستی بست های تدارکات
فورم درخواستی