عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

s.mohmand
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۳۰

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

عنوان وظیفه             : عضو مسلکی تسهیل خدمات مشورتی

وزارت و یا اداره         : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                      : 4 بست(  4 )

گزارشدهی به            : مدیر عمومی تسهیلات قراردادهای مرکزی

گزارشگیری از          :ندارد

کود                        : 22-90-022-071-072,093,094

هدف وظیفه:    فراهم آوری تسهیلات در روند تدارکاتی خدمات مشورتی در آمریت مربوطه.

1.     با ادارات و شرکت های  مشورتی جهت بهبود پروسه های  تدارکاتی. 

2.      نظارت از ترتیب و تنظیم ابراز علاقمندی، اعلان و ترتیب شارت لست علاقمندان طبق طرزالعمل تدارکات .

3.      آگاهی دقیق از تحلیل و ارزیابی اسناد های تدارکاتی اداره و شرکت های اشتراک کننده در دواطلبی ها . 

4.      شریک ساختن یافته های تیم تخنیکی بررسی پروژه تدارکاتی با تیم تحقیق و پالیسی و سایر مراجع مربوطه .    

5.      نظارت از ترتیب مطالبه پیشنهادات و ارسال آن به شرکت های شارت لست شده طبق معیارات مطالبه پیشنهاد وطرزالعمل تدارکات. 

6.      آگاهی کامل از قانون تدارکات وطرزالعمل و متحدالمال های صادر شده از اداره تدارکات ملی جهت تطبیق آن درامور مربوطه. 

7.      اشتراک درجلسات بازگشایی آفرهای تخنیکی و مالی تدارکات خدمات مشورتی طبق مندرجات مطالبه پیشنهادات.

8.      نظارت و اشتراک در جلسات مذاکره  و ترتیب رویداد جلسه و مسوده قرارداد مشورتی.

9.      ترتیب و ارائه گزارشات ماهانه، ربعوار و سالانه از كارکردها و فعالیت های بخش به آمرمربوطه.

10.   اجرای سایر وظایف که ازطرف آمر ذیصلاح مطابق قوانین ومقررات به وی سپرده میشود

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) ، (8)  و ماده 34 قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل:

o       حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

1.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

 

o       داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

·       آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات

·       بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.

مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

 

Documents

رهنمود تکمیل و ارسال فورم درسخواستی بست های تدارکات
فورم درخواستی