اعلان حفر چاه های عمیق درمربوطات فرقه 111 کابل سال 1398

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

موضوع تدارک : امورات حفردو حلقه چاه عميق به عمق 100 متردرساحات كمپ بازي خيل ارغندي وداخل گارنيزيون دارالامان  لواء فرقه  ، يك حلقه به عمق 80 متردرساحه كمپ بريده گي چوك ارغندي ، چهارحلقه چاه عميق به عمق 80 متردرساحات پوسته تنگي تره خيل ، پوسته نمبردوم بطره واقع دروازه دسپيچري ، پوسته دروازه تنگي غارو وپوسته كندك 6 دروازه بت خاك ، دوحلقه چاه عميق به عمق 200 متر درساحات كندك كمپ داوود واقع لته بند  وفرقه خاك جبار، يك حلقه چاه عميق به عمق 60 متردرساحه دروازه سركوتل خيرخانه بشمول شبكه برق آنها مربوط فرقه (111) كابل

نمبر تشخصیه داوطلبی  :25105/ MOD/1398 / W- C0193}

  روش داوطلبی : باز داخلی

تضمین آفر: مبلغ {430000، چهارصدوسی هزارافغانی به شکل تضمین بانکی } یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین آ فر از  118 روز تقویمی از تاریخ آفر گشایی کمتر نباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ضرب الاجل برای تسلیمی آفرهایکجاباتضمین آفر ازتاریخ نشراعلان الی ساعت(10:00)قبل ازظهرروز  جلسه آفـــر گشائی   10/ 04  /1398میباشد.

محل تسلیمی : در اطاق آفرگشائی ریاست اکمال وخریداری.

ضرب الاجل آفرگشائی: تاریخ: {10/ 04/1398}ساعت (10) بجه قبل ازظهرمی باشد.

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی /سافت (CD)،داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده و حق دارند با اصل شرطنامه انرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند ) همچنان داوطلبان میتوانندشرطنامه را ازویب سایت  انترنتی وزارت دفاع ملی  www.mod.gov.afوویب سایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.ppu.gov.af  دانلودنمایند.

محل آفر گشائی : ریاست اکمال و خریداری واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه  بلاک آفر گشائی

نوت :از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات آنرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفر  اسناد سوابق کاری ،پروژه های مشابه ،توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

نوعیت اخذشرطنامه:در صورتیکه دواطلبان شرطنامه را از ویب سایت های وزارت دفاع ملی واداره محترم تدارکات ملی بشکل سافت بدست میآورند تقا ضا میگردد تا بصورت دوامدار به ویب سایت های متذکره رجوع نموده تا درصورت تعدیلات  متعاقبآ آنرا بدست آورند وحین ارایه آفر خویش تعدیل ( درصورت لزوم) آنرا مهر وامضا نموده وضم آفر خویش ارایه بدارند شرکت های که بشکل هارت کاپی بدست می آورند در صورت هر نوع تعدیل توسط ریاست اکمال وخریداری  رسمآ به جانب شرکت اصدار  خواهند یافت وشرکت دریافت کننده  مکلف خواهند بود حین ارایه آفر آنرا مهر وامضا نمایند عکس الحال در هر دو حالت فوق باعث رد آفر دواطلب میگردد.

داوطلبان که از طریق انتر نت شرطنامه اخذ میدارندقبل از جلسه آفر گشایی جهت را جستر شدن با ورقه در خواست به دفتر ریاست اکمال وخریداری مراجعه نمایند.

Documents

امورات حفردو حلقه چاه عميق به عمق 100 متردرساحات