اعلان تصمیم اعطاء قرارداد (سه)نوع بطری های مختلف السایز ضرورت سال مالی سال 1401

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه وتدارک (سه)نوع بطری های مختلف السایز وسایط ثقلیه انجینری مورد نیاز قطعات وجزوتام های قول اردو های ساحوی در هشت لات ضرورت سال مالی 1401.از روش مقید دارای نمبر تشخیصیه (MOD-1401-G-E0115-22402) با شرکت های ذیل اعطاء قرارداد میگردد .

  1. قول اردوی201خالدبن ولید با شرکت ساختمانی وخدمات لوژستیکی فاین روت دارای جواز نمبر(79095)آدرس شهرک سلیم کاروان بلاک پنجم ناحیه 12 مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ(3,996,900)سه ملیون نه صدونود وشش هزارو نه صد افغانی .
  2. قول اردوی203منصوری با شرکت ساختمانی وخدمات لوژستیکی فاین روت دارای جواز نمبر(79095)آدرس شهرک سلیم کاروان بلاک پنجم ناحیه 12 مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ(4,240,950)چهارملیون و دوصدو چهل هزارو نه صدو پنجا افغانی .
  3. قول اردوی205البدر با شرکت ساختمانی وخدمات لوژستیکی فاین روت دارای جواز نمبر(79095)آدرس شهرک سلیم کاروان بلاک پنجم ناحیه 12 مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ(4,140,500)چهارملیون ویکصدوچهل هزارو پنجصد افغانی،
  4. قول اردوی207الفاروق با شرکت ساختمانی وخدمات لوژستیکی فاین روت دارای جواز نمبر(79095)آدرس شهرک سلیم کاروان بلاک پنجم ناحیه 12 مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ(3,968,100)سه ملیون و نه صدوشصت و هشت هزار و صد افغانی .
  5. ششم  فرقه 219عمرثالث با شرکت ساختمانی وخدمات لوژستیکی فاین روت دارای جواز نمبر(79095)آدرس شهرک سلیم کاروان بلاک پنجم ناحیه 12 مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ(2,913,800)دو ملیون ونه صدو سیزده هزارو هشتصد افغانی .
  6. قول اردوی209الفتح با شرکت خدمات لوژستیکی اینارموس تاون دارای جواز نمبر(53431)آدرس احمد شاه بابا مینه ناحیه 12 مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ(4,116,400)چهارملیون ویکصدوشانزده هزارو چهارصد افغانی .
  7. قول اردوی215عزم با شرکت خدمات لوژستیکی اینارموس تاون دارای جواز نمبر(53431)آدرس احمد شاه بابا مینه ناحیه 12 مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ(4,018,550)چهارملیون وهژده هزارو پنجصدو پنجا افغانی .
  8. قول اردوی217عمری با شرکت خدمات لوژستیکی اینارموس تاون دارای جواز نمبر(53431)آدرس احمد شاه بابا مینه ناحیه 12 مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ(3,986,500)سه ملیون و نه صدوهشتادوشش هزارو پنجصد افغانی ،اعطای  نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل  ان به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

      این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.