عضو مسلکی تسهیل ساختمانی

s.mohmand
Tue, Jul 13 2021 10:26 AM

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تسهیل ساختمانی

وزارت                     : دفاع ملی

موقعیت                   : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                        : 4

تعداد                       : 6 بست      

گزارشدهی به          : مدیر عمومی تسهیل قراردادهای مرکزی

گزارشگیری از       : ندارد

کود       : 22-90-022-073, 075,076,077,095,096

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات درپروسه قراردادهای امور ساختمانی اداره  در مطابقت به قانون تدارکات و طرزالعملهای  مربوطه بعد از عقد قرارداد.

مسؤلیت های وظیفوی:

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.

2.      ترتیب و تنظیم اسناد پروژه های ساختمانی تدارکاتی بعد از عقد قرارداد در مطابقت به قانون و طرزالعمل و ارائیه آن به آمر مربوطه. 

3.     ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های ساختمانی جهت تسهیل روند تدارکات پروژه های اداره .

4.     ترتیب و تنظیم مکاتیب جهت مؤثریت از دوره تسلیمی موقت و نهائی پروژه های ساختمانی  از شرکت های متعهد. 

5.     ترتیب وتنظیم اسناد از تائید وصدورتعدیلات و تمدید معیاد پروژه های ساختمانی و خریداری.

6.     ترتیب مکاتیب و پیشنهادات جهت اجرای پرداخت هابه شرکت های متعهد  به وقت و زمان آن.

7.     ارائیه گزارش از اجراات کاری مدیریت به آمر پلان گزاری و مدیریت قرارداد ها بطور  ماهوار ربعوار  .

8.     اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) ، (8)  و ماده 34 قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

o      حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

·       آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات

·       بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.

·       مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

 

Documents

رهنمود تکمیل و ارسال فورم درسخواستی بست های تدارکات
فورم درخواستی