فراغت ۸۰۰ تن منسوبین جوان از مرکز تعلیمی قول اردوی ۲۰۹ الفتح 

web_admin

به تعداد ۸۰۰ تن منسوبین جوان پس از سپری نمودن یک دور تعليمات سه ماهه نظامی، مسلکی و عقیدتی در مرکز تعلیمی ساحوی قول اردوی ۲۰۹ الفتح؛ امروز طی مراسم ویژه فارغ گردیدند.

در این مراسم مسؤلان طی سخنان جامع خطاب به فارغان گفتند: حالا شما که به هدف حراست از نظام اسلامی تربیت و آماده شده اید، پس برای حفاظت از این ارزش های اسلامی و ملی قدرتمندانه کنید.


همچنان در این مراسم بر سر ۶۵ تن این فارغان دستار فضلیت گذاشته شد و در ادامه نیز فارغان در حضور داشت مسوولان با اجرای انواع نمایشات و مانورهای عالی نظامی مهارت های مسلکی شان را به نمایش گذاشتند.