فراغت ۱۴۷ تن مجاهدین از مکتب های مسلکی قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه 

web_admin

به تعداد ۱۴۷ تن مجاهدین قطعات وجزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی پس از فراگیری آموزش های مسلکی در مکتب های حمایه محاربوی، تامینات محاربوی و مهارت‌های ویژه امروز طی مراسمی از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض فراغت حاصل نمودند.

مراسم فراغت این منسوبین با اشتراک مولوی نصیب الله "مدنی" قوماندان تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، درستیزوال مولوی شیر احمد "محمدی" قوماندان مکتب های مسلکی، مسؤلین و سایر مجاهدین برگزار شده بود.

مسولان در سخنرنی های شان ضمن صحبت در مورد اهمیت و ارزش اعداد، مجاهدین را با استفاده از فرصت به فراگیری آموزش های نظامی و مسلکی تشویق نمودند و از آنان خواستند از اوامر بزرگان اطاعت نموده به مسولیت های خویش پابند بمانند و  از دخالت در امور دیگران خودداری کنند.

فارغان اطمینان سپردند که در هرگونه شرایط برای حفاظت از تمام ارزش های اسلامی و ملی کشور آماده می باشند. همچنان در خاتمه برای فارغان توسط مسؤلین نیز تصدیق نامه ها تفویض گردید.