۱۴ تن آمرین امورعامه از قوماندان تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود فارغ شدند

web_admin

به تعداد ۱۴ تن آمرین امورعامه قطعات وجزوتام قول اردوی های مرکزی و ساحوی، پس از فراگیری و سپری نمودن یک دوره آموزش های مسلکی میان مدت، امروز طی مراسمی از مکتب خدمات عمومی عامه قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض"، معاونیت تعلیمات پرسونل وزارت دفاع ملی فارغ گردیدند.

در این مراسم فراغت مولوی فقیر محمد "درویش" معاون ریاست ارتباطات ستراتيژيک و امور عامه، مولوی محمد آقا "مسلم" مدیر عمومی امورعامه، مولوی هیبت الله "مزمل" قوماندان مکتب خدمات عامه، مسؤلین و سایر مجاهدین اشتراک ورزیده بودند.

مسؤلان طی سخنرانی های جامع و ضمن مبارکی به فارغان، آنان را متوجه وظایف شان نموده و افزودند، شما نمایندگان جزوتام مربوطه خود هستند و مسولیت های خویش را به شکل احسن انجام دهید. در پایان برای فارغان تصدیق نامه نیز اهدای گردید.