۱۰۹ تن مجاهدین از ریاست مخابره و تکنالوژی معلوماتی فارغ  شدند 

web_admin

۱۰۹ تن مجاهدین از قطعات و جزوتام های مختلف  ساحوی از بخش های کمپیوتر، ستلایت، هارس، داترون، فریکانس، موترلا و شفر محرم از ریاست مخابره و تکنالوژی معلوماتی ستردرستیز وزارت دفاع ملی فارغ شدند. 

مسولان ضمن تبریکی به فارغان، سخنان همه جانبه نموده و افزودند: از آموخته های مسلکی خویش برای حفظ نظام اسلامی استفاده نماید. ما باور داریم که نیروهای امنیتی ما نسبت به گذشته قوی تر می شوند و آمادگی بیشتر بخاطرحفظ و نگهداری وطن را دارند.