مساعدت اتحادیه متشبسین داوائی و محصولات صحی به قوماندانیت صحیه ستردرستیز وزارت دفاع ملی 

s.mohmand

اتحادیه متشبسین دوائی و محصولات صحی افغانستان طی مراسمی؛ ۶۶ قلم ادویه و ۷ قلم لوازم طبی را به قوماندانیت صحیه ستردرستیز مساعدت نمود‌.
این مراسم با حضور رئیس اداره ملی غذا و ادویه، معاون اول قوماندانیت صحیه ستردرستیز، قوماندانی اکادمی علوم طبی، معاون اداری و اوپراسیون قوماندانیت صحیه، قوماندان شفاخانه شهید سردار محمد داود خان و معاون این شفاخانه برگزار گردید.
رهبری قوماندانیت صحیه و قوماندانی اکادمی علوم طبی در این مراسم  از مساعدت‌های این اتحادیه قدر‌دانی نمودند.