فراغت ۹۰ تن از مجاهدین قول اردوی ۲۰۵ البدر 

s.mohmand

روز گذشته، تعداد ۹۰ تن از مجاهدین قول اردوی ۲۰۵ البدر از یک دوره‌ی تعلیمات عسکری و فکری  در مرکز تعلیمی لوای سوم " ابودجانه" این قول اردو فارغ شدند. 

مراسم فراغت این مجاهدین با اشتراک مسؤلان نظامی برگزار شده بود. 
در این محفل مسؤلين روی امانت داری، مسؤليت پذیری صادقانه و خدمات بهتر به مردم تاکید ورزيدند.