چهار کندک در ولایت های فراه و بادغیس ایجاد گردید

s.mohmand

رهبری وزارت دفاع ملی بنا بر نیازمندی های موجود حکم استقرار چهار کندک را تحت رهبری قول اردوی ۲۰۷ «الفاروق» در زون غرب صادر نمودند.

از این میان سه کندک آن در ولسوالی های جوند، آبکمری و تگاب عالم ولایت بادغیس و یک کندک دیگر آن در ولسوالی برچمن ولایت فراه مستقر گردیدند.

هدف از ایجاد این کندک ها تامین امنیت مردم در زون غرب می باشد.