فراغت ۳۶ تن از منسوبین وزارت دفاع ملی از کورس دوماهه بخش "ای تی" کمپیوتر

s.mohmand

ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع ملی به منظور ارتقای ظرفیت مسولان و منسوبین، کورس دوماهه آموزش "ای تی" کامپیوتر را که در مقر این وزارت دایر کرده بود؛ امروز طی محفلی با اشتراک مولوی محمد "نصرت" رئيس مخابره ستردرستیز، مولوی سید عبدالبصیر" صابری" رئيس لوژستیک و سایر مسولان و منسوبین، پایان یافت.

۳۶تن از این منسوبین و مسولان که در این کورس اشتراک داشتند با دریافت تصدیق نامه، فارغ گردیدند.