معرفی رییس ارکان قو‌ل اردوی ۲۰۳ «المنصوری»

s.mohmand

قاری صلاح الدین “ایوبی” در جریان مراسمی منحیث رییس ارکان قول اردوی ۲۰۳ منصوری با اشتراک رهبری این قول اردو به پرسونل معرفی گردید.

رییس ارکان جدید قول اردوی منصوری گفت: از اعتماد رهبری وزارت دفاع ملی سپاسمندم و تعهد می کنم با تمام توان صادقانه به مردم و کشورم خدمت نمایم.