تدویر سمینار ۳ روزه برای آمرین امورعامه قول اردوها در وزارت دفاع ملی

s.mohmand

به منظور مسلکی سازی و ارتقای ظرفیت منسوبین و مسولان اردوی ملی در قطعات و مرکز، ریاست ارتباطات ستراتيژيک و امور عامه وزارت دفاع ملی امارت اسلامی، سمینار ۳ روزه ی را که به همین ارتباط در مقر این وزارت برگزار کرده بود، با اشتراک آمرین امورعامه‌ قول اردو ها، امروز پایان‌ یافت.

هدف از برگزاری این سمینار، هماهنگی و تامین ارتباط بهتر با مسولان و پرسونل، آشنایی با وسایل ارتباطی و سایر موضوعات مرتبط بوده است.

در پایان‌ این سمینار، برای اشتراک کننده گان تقدیرنامه نیز اهدا گردید.