لوای ملی تحرکات و ترانسپورت وزارت دفاع ملی انتقال هزاران تن گندم کمکی را به ولایات کشور آغاز کرد

s.mohmand

به اساس حکم رئیس الوزرا امارت اسلامی و هدایت رهبری وزارت دفاع ملی، لوای ملی تحرکات و ترانسپورت قوماندانی لوژستیک وزارت دفاع ملی انتقال هزاران تن گندم کمکی را به ولایات کشور آغاز کرده است.

مولوی بسم الله قوماندان لوای ملی تحرکات و ترانسپورت می گوید:" مسولیت انتقال این گندم های کمکی بدوش لوای ملی تحریکات و ترانسپورت است و ما انتقال این گندم ها را  به ۱۳ ولایت کشور آغاز کردیم."

به گفته ی قوماندان لوای تحرکات و ترانسپورت؛ بخش امنیتی و پرسونل این‌ لوا تا اکنون به دو ولایت کشور  گندم های کمک شده را انتقال دادند و قرار است بزودی روند انتقالات به سایر ولایات نیز تکمیل گردد.