قوماندانی صحیه ستردرستیز به شفاخانه جمهوریت دوا و ماشین آلات طبی مساعدت نمود

s.mohmand
در ادامه کمک های قوماندانی صحیه ستردرستیز به شفاخانه های ملکی طی مراسمی (۳۵) قلم دوا، (۱۹) قلم ملزمه و (۳) قلم وسایل و ماشین آلات طبی به شفاخانه جمهوریت مساعدت گردید.