مانور پرسونل قول اردوی ۲۰۷ «الفاروق» در جاده های شهر هرات

s.mohmand

در مانوری که نظامیان امارت اسلامی توانایی های رزمی خود را در جاده های شهر هرات نمایش دادند صد ها تن از منسوبین قول اردوی «الفاروق» اشتراک نموده بودند.

هم چنان، در این رژه نظامی از صد ها تانک هاموی و ضربتی، موتر های انترنشنال حامل توپ ها DC، رنجر و چندین چرخبال جهت نمایش رزمی قوت ها استفاده گردید.