95 طالب در 24 ساعت گذشته کشته شدند

s.mohmand

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در چارچوب حال دفاع فعال، حملات طالبان را دفع کرده و در نتیجه تلفات سنگین به دشمن وارد شده است.

95 طالب کشته، 43 تن شان زخمی شدند و مقدار زیاد سلاح و مهمات شان به دست نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افتاده است.

در نتیجه ضربه هوایی و انداخت متقابل اردوی ملی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار 26 تن دهشت افگن کشته ، 12 تن زخمی و تعداد از سلاح های مختلف النوع دشمن تخریب گردیده اند.

در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار 4 تن دهشت افگن کشته شده اند.

در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 12 تن دهشت افگن کشته شده اند در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی سیدآباد ولایت وردگ 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی میوند ولایت کندهار 4 تن دهشت افگن کشته و 1 تن زخمی گردیده اند. در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی شینکی ولایت زابل 12 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی گردیده اند در نتیجه ضربات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی های قادس و آبکمری ولایت بادغیس 24 تن دهشت افگن کشته ، 16 تن زخمی و یک باب قرارگاه دشمن تخریب گردیده است.

در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی زاول ولایت هرات 3 تن دهشت افگن کشته شده اند.

در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی دولتیار ولایت غور 3 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

در نتیجه ضربه هوایی در ولسولی ناوه ولایت هلمند 2 تن دهشت افگن کشته شده است.

در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز 3 تن دهشت افگن کشته و 5 تن زخمی گردیده اند