63 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 1۴ عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شد 1۵ ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 1۱ ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات ۶۳ تن دهشت افگن کشته و ۱۴ تن زخمی گردیده اند.

ننگرهار- در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی شیرزاد 11 تن دهشت افگن کشته شده اند.

کندهار- در نتیجه ضربات هوائی در ولسوالی میوند 9 تن دهشت افگن کشته،3 تن زخمی و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

هلمند- در نتیجه عملیات تصفیوی و ضربات هوایی در ولسوالی نهر سراج و لشکرگاه 9 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی، یک عراده موتر سایکل و یک باب مخفیگاه دشمن  از بین برده شده است.

ارزگان- در نتیجه ضربات هوایی، انداخت توپچی و عملیات تصفیوی در ولسوالی های دهراوود، خاص ارزگان و مرکز ولایت 8 تن دهشت افگن کشته، 6 تن زخمی، یک باب مخفیگاه و یک باب تونل ارتباطی دشمن از بین برده شده است .

زابل- در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی ارغنداب 8 تن دهشت افگن کشته  و 3 تن زخمی گردیده اند.

کنر- در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی څوکی 7 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده اند.

خوست- در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی نادرشاه کوت 5 تن دهشت افگن کشته شده اند.

تخار- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی  دشت قلعه 2 تن دهشت افگن کشته ویک تن زخمی گردیده است.

لغمان- در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی علیشنگ 2 تن دهشت افگن کشته و 2 باب موضع دشمن از بین برده شده است.

بلخ- در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی چمتال 2تن دهشت افگن کشته  شده اند.