52 تن دهشت افگن کشته شدند

zia_omid

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 12 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شد 19 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 12 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 52 تن دهشت افگن کشته، 21 تن زخمی و 8 تن بشمول 4 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

هلمند - در نتیجه عملیات تصفیوی و ضربات هوایی در ولسوالی های نهرسراج، واشیر و موسی قلعه 11 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی، یک فرد مشکوک دستگیر و یک عراده موتر از بین برده شده است.

کنر - در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی څوکی 10 تن دهشت افگن کشته شده اند.

بلخ - در نتیجه انداخت توپچی و ضربات هوایی در ولسوالی های  چهاربولک و شور تیپه 9 تن دهشت افگن کشته و 14تن زخمی گردیده اند.

فراه - در عملیات خاص مشترک و ضربه هوایی در ولسوالی بالا بلوک و مرکز ولایت 6 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی، یک فرد مشکوک دستگیر و یک عراده موتر از بین برده شده است.

هرات - در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی زاول 5 تن دهشت افگن کشته شده اند.

بادغیس - در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی مقر 3 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

میدان وردک- در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی دایمیرداد 3 تن دهشت افگن کشته و 2 عراده موتر از بین برده شده است.

زابل- در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی ارغنداب 3 تن دهشت افگن کشته شده اند.

جوزجان - در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی های خانقاء و فیض آباد 2 تن دهشت افگن کشته ویک عراده موتر از بین برده شده است.

لوگر - در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو در ولسوالی های برکی برک و محمد آغه 6 تن دهشت افگن بشمول 2 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.