45 تن دهشت افگن کشته شدند

zia_omid

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 18 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده 20 ضربه هوایی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 15 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 45 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی و 10 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

هلمند - در نتیجه ضربات هوایی وعملیات  تصفیوی در ولسوالی های دیشو  و نهر سراج 16 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی و 10 فرد مشکوک دستگیر گردیده،  یک باب دیپو  و یک باب قرارگاه دشمن نیز تخریب گردیده است.

کندهار - در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی های شورابک، میوند و ارغستان 11 تن دهشت افگن کشته شده اند .

بلخ- در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی های دولت آباد، شورتیپه و چمتال 7 تن دهشت افگن کشته شده اند.

ارزگان - در نتیجه ضربات هوایی در قریه سرخ مرغاب ترینکوت  3  تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده اند.

غرنی  - در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی ده یک 3 تن دهشت افگن کشته شده اند.

زابل – در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی های ارغنداب و اطغر 2 تن دهشت افگن کشته و 4 باب صوف دشمن نیز تخریب گردیده است .

کاپیسا – در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی نجراب 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

لغمان – در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی قرغه یی  یک تن دهشت افگن کشته و یک عراده واسطه دشمن نیز از بین برده شده است.