51 تن دهشت افگن کشته شد

zia_omid

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 19 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده 12 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 16 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 51 تن دهشت افگن کشته، 7 تن زخمی و14 تن بشمول 2 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

ننگرهار - در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی اچین 11تن دهشت افگن کشته شده اند.

کندهار - در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی شورابک 10 تن دهشت افگن کشته شده اند.

بلخ - در نتیجه عملیات خاص تصفیوی در ولسوالی های زارع، جهاربولک و بلخ 9 تن دهشت افگن کشته، 5 تن زخمی، 7 تن بشمول 2 فرد مشکوک دستگیر و 2 عراده موتر سایکل بدست آمده است.

کندز- در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی خان آباد 8 تن دهشت افگن کشته شده اند.

هلمند - د رنتیجه عملیات خاص مشترک و ضربات هوایی در ولسوالی های نهر سراج، سنگین، گرمسیر و نادعلی 4 تن دهشت افگن کشته، 7 تن دستگیر، 6 باب دیپو سلاح و مهمات، 2 عراده موتر،14 عراده موتر سایکل از بین برده شده و 32 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

تخار - در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی بهارک 4 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

بدخشان - در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی نسی 3 تن دهشت افگن کشته شده اند.

ارزگان - در نتیجه عملیات تصیفوی در مربوطات مرکز ولایت یک تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

خوست - در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی قلندر یک تن دهشت افگن کشته شده است.