71 تن دهشت افگن کشته شدند​​​​​​​

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 20 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده 22 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 17 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 71 تن دهشت افگن کشته، 32 تن زخمی و 3 تن بشمول یک فرد مشکوک دستگیر گردیده است.

کندز- در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی خان آباد و مربوطات مرکز ولایت 27 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی و 2 عراده موتر از بین برده شده است.

تخار- در نتیجه ضربات هوائی در ولسوالی دشت قلعه 17 تن دهشت افگن کشته، 6 تن زخمی، یک عراده موتر، 6 عراده موتر سایکل و 2 باب مخفیگاه از بین برده شده است.

فراه- در نتیجه عملیات خاص مشترک در قریه دیوار سرخ ولسوالی خاک سفید و مرکز ولایت 8 تن دهشت افگن کشته، یک فرد مشکوک دستگیر و 8 باب موضع ازبست برده شده است.

بلخ- در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی چمتال 8 تن دهشت افگن کشته و 10 تن زخمی گردیده اند.

هلمند- در نتیجه ضربات هوائی در ولسوالی سنگین 6 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

هرات- در نتیجه ضربات هوائی در ولسوالی های اوبه، کشک، گلران و پشتون رزغون 5 تن دهشت افگن کشته، یکعراده موتر و یک مرتر سایکل ازبین برده شده است.

پکتیا- در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی زرمت 5 تن دهشت افگن کشته و 3 عراده مرتر سایکل ازبین برده شده است.

کاپیسا- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو و با حمایه قوای هوایی در ولسوالی تگاب 3 تن دهشت افگن بشمول ولسوال نام نهاد طالبان بنام عطاء الله  برای ولسوالی متذکره کشته، 6 تن زخمی و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است.

کندهار- در نتیجه عملیات تصفیوی و انداخت متقابل اردوی ملی در ولسوالی شاه ولیکوت و مرکز ولایت 4 تن بشمول یکتن از قوماندانان محلی  طالبان کشته، 3 تن زخمی و 6 حلقه ماین کشف وخنثی گردیده است.

خوست- در نتیجه عملیات خاص مشترک در قریه شمل بهسودی مربوطات مرکز ولایت یکتن دهشت افگن کشته ومیل سلاح بدست آمده است.

بدخشان- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی یمگان 3 تن دهشت افگن کشته زخمی گردیده اند.

 

لوگر- در نتیجه عملیات تصفیوی اردوی ملی  در مربوطات مرکز ولایت 2 تن دهشت افگن دستگیر و 1 باب فابریکه چرس ازبین برده شده است.