58 تن دهشت افگن کشته شدند​​​​​​​

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 17 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده 9 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 13ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 58 تن دهشت افگن کشته، 21 تن زخمی و یکتن  دستگیر گردیده است.

هلمند- در نتیجه انداخت متقابل، توپچی، ضربات قوای هوایی و انفجارماین در ولسوالی های گرشک، نو زاد، سنگین و مارجه 17 تن دهشت افگن کشته و 5 تن زخمی گردیده اند.

پکتیکا- در نتیجه عملیات خاص مشترک و با حمایه قوای هوایی ولسوالی برمل 14 تن دهشت افگن کشته، یکتن دستگیر،مقدار سلاح و مهمات، 11 ثوب برتله، 6 قطعه کارت هویت پاکستانی، 2 سیت موبایل، 7 عدد سیمکارت، یک قطعه کارت سلاح، یک پایه مخابره ایکم بدست آمده است و یک عراده موتر سایکل ازبین برده شده است.

تخار- از اثر ضربات قوای هوایی در ولسوالی اشکمش 8 تن دهشت افگن بشمول یکی از فوماندانان طالبان کشته و 5 تن زخمی گردیده اند.

کندهار- در نتیجه عملیات تصفیوی وانداخت متقابل در ولسوالی های خاکریز و پنجوایی 7 تن دهشت افگن کشته، 7 تن زخمی، 11 باب مخفیگاه ازبین برده شده و 44 حلقه ماین کشف وخنثی گردیده است.

جوزجان- از اثر ضربه قوای هوایی در ولسوالی قشتیپه 4 تن دهشت افگن، 2 تن زخمی و 2 عراده موتر ازبین برده شده است.

پکتیا- از اثر ضربات قوای هوایی در ولسوالی زرمت  4 تن دهشت افگن و 2 عراده موتر سایکل، ازبین برده شده است.

فراه- در نتیجه عملیات خاص مشترک در قریه پنجیره مرکز ولایت 2 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

هرات- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی ادرسکن 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.