مشاور حقوقی

zia_omid
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۲۰

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مشاورحقوقی

بست:

3

وزارت یا اداره:

دفاع ملی

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

ریاست تدارکات

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس تدارکات

گزارش­گیر از:

کارمندان تحت اثر

کود بست:

22-90-022-014

تاریخ بازنگری:

20/7/1398

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و کنترول از تمام امور تدارکات اداره مربوطه؛ تامين هماهنگي فعاليت هاي تدارکاتي، تطبیق قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی وپالیسی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.
 2. ارائه مشوره های حقوقی کتبی و شفاهی به رئیس تدارکات،سطح رهبری و سایر منسوبین اداره درمطابقت به قوانین نافذه کشور، قانون تدارکات ملی و قوانین بین المللی وسایر پالیسی های اداره مربوطه.
 3. مرور تمام قرار داد های اداره  از لحاظ حقوقی غرض تامین مسایل حقوقی در مطابقت به قوانین نافذه کشور.
 4. ارائه پیشنهادات و نظریات مسلکی به رئیس تدارکات در زمینه مراقبت و نظارت از مراحل تدارکات اداره مربوطه.
 5. اشتراک در جلسات ریاست تدارکات جهت ارائه مشوره های مسلکی در قراردادها و بهبود سیستم ها.
 6. آگاهی کامل از قانون تدارکات، طرزالعمل مربوط به آن و متحدالمال های صادر شده از طرف اداره تدارکات ملی جهت تطبیق آن درامور مربوطه.
 7. نماینده گی نمودن از طرف وزارت/اداره در مجالس با نهاد های خارجی در مورد موضوعات مشخص جهت حصول اطمینان از اینکه تمام موضوعات حقوقی در هر نوع تصامیم مد نظر گرفته شده اند.
 8. بررسي تعديلات ، اصلاحات و ضمايم اسناد داوطلبي  .
 9. مطالعه تمام مسوده  پروتوکول ها  از لحاظ حقوقی و ارائیه نظریات قبل از عقد.
 10. آگاهی از تعدیلات در قوانین وپالیسی هائیکه ارتباط به روند تدارکاتی وسایر وظایف محوله دارد.
 11. تامین ارتباط و هماهنگی کامل با دونرها درارتباط به وضع پالیسی ها، اسناد تقنینی وسایر موارد ذیرط.
 12. ترتیب و ارائه گزارش از اجراات کاریهفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه خویش به رئیس تدارکات و معاون تامینات تکنالوژی ولوژستیک.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (حقوق، شرعیات، اداره و تجارت، اقتصاد و پالیسی عامه) و به درجات بلند تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

  • داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه، اشخاصیکه 3 سال ویا بالاتر تجربه کاری مرتبط داشته باشند ازمعیار رشته تحصیلی مستثنی میباشد. همچنان اشخاصیکه دارای اسناد مدیریت سطح متوسط(MMD) را داشته باشند ارجحیت داده میشود.
    1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):
  • توانائی تحلیل و مشوره دهی در امور تدارکات
  • آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات
  • بلدیت کامل به یکی زبان های ملی.
  • مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

Documents

دریافت فورم درخواستی وزارت دفاع ملی
دریافت فورم درخواستی وزارت دفاع ملی