مدیرتحلیل و ارزیابی اسناد مالی و لوژستیک

s.mohmand
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۱۸

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرتحلیل و ارزیابی اسناد مالی و لوژستیک

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت دفاع ملی

بخش مربوطه:

مقام وزارت دفاع ملی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

مدیریت تحلیل وارزیابی اسناد مالی و لوژستیکی

گزارش­گیر از:

     ندارد.

کد:

002-050

تاریخ بازنگری:

25/8/1398

هدف وظیفه: تحلیل وتنظیم ارزیابی اسناد مالی ولوژستیکی قطعات وجزوتام های وزارت دفاع ملی مطابق قوانین ومقررات اداره جهت نایل شدن به اهداف اساسی اداره.

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

طرح و ترتیب پلان ستراتیژیک ریاست حقوق بشر وانسجام جندر در مطابقت با ستراتیژی انکشاف ملی وزارت.

تحلیل وتجزیه اسناد های مالی ولوژستیکی که ازسلسله اداره مربوطه مواصلت میورزد وبمقام وزارت دفاع ملی پیشکش میشود.

تامین ارتباط کاری وهماهنگی با نهاد های ذیدخل در خصوص مالی ولوژستیک.

ثبت مکاتیب و اسناد و ارسال آن به مراجع مربوطه جهت اجراآت بعدی.

نگهداری دوسیه های مربوط به پالیسی ها، طرزالعمل ها، مقرره ها و اسناد محرم و اداری به منظور استفاده در هنگام ضرورت.

ارائه طرح ها و پیشنهادهای سالم، مفید و سودمند جهت رفع مشکلات اداره و بهبود امور مربوط به پالیسی ها و قوانین حقوق بشر وانسجام جندر .

تحریر، ویرایش و یادداشت مکاتیب، پیشنهادها و سایر موضوعات اداری جهت تقدیم به مراجع مربوطه.

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛

کنترول وپیگیری اسناد های مالی ولوژستیکی ادارات مربوطه اداره.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

لیسانس در رشته های  اداره عامه ، مدیریت، مالی واداری، ارتباطات، مدیریت اطلاعات، مدیریت توسعه، مدیریت ورهبری، انکشاف پلانگذاری، مدیریت دولتی، ادبیات وعلوم بشری، مدیریت عمومی، جندرومطالعات توانمندسازی زنان، انکشاف پلانگذاری، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روابط عامه ، حکومت داری خوب، سیاست، روابط عامه،

تجربه کاری: مرتبط بوظیفه مدت یک سال

مهارت های لازم:

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه وتسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) اشنایی به زیان انگلیسی

 

Documents

دریافت فورم درخواستی وزارت دفاع ملی