اعلان تصمیم اعطا قرارداد تعمیر یک منزله چهار اطاقه

zia_omid

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها:امورات(ساختمانی وشبکه برق وآبرسانی )تعمیر یک منزله چهار اطاقه اداری و یک باب چاه سیپتیک 70 متر مکعب برای قوماندانی جلب وجذب ولایت خوست.

 تحت شماره داوطلبی نمبر(MOD-1398-W-C0139-25105}را به شرکت ساختمان وسرکسازی اتحاد زمین دارنده جواز نمبر(61319:آدرس شرکت ساختمان وسرکسازی اتحاد زمین دهبوری کوچه سوم ناحیه 3 مرکز کابل رابه اساس حکم نمبر{2765}مورخ4/9/1398 مقام محتـرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ (2494835) دومیلیون وچهارصدو نود وچهارهزارو هشت صدو سی وپنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل ان به آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تدارکات واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بلاک نمبر{5} منزل {2} اتاق نمبر{206} ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده {پنجاهم} قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۰ - ۱۰:۲۹ کابل
Background image

اعلان داوطلبی 10 قلم مواد خام طباعتی و 33 قلم پرزه جات ماشین الات صنعتی مطبعه

موضوع تدارک : تهیه وتدارک (10) قلم مواد خام طباعتی و(33) قلم پرزه جات ماشین الات صنعتی مطبعه ضرورت...

شنبه ۱۳۹۹/۱/۹ - ۹:۱۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی: تدارک 16قلم محلولات طبی1399

تدارک 16قلم محلولات طبی مورد ضرورت شفاخانه ها ومراکز صحی...

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۸:۵۹ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی, تهیه و تدارک تعداد یک قلم مواد محروق گاز

 تهیه وتدارک تعداد یک قلم مواد محروق گاز مایع ضرورت تسخین پرسونل قطعات مرکزی و قول اردو های...

Back to tenders