اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد حفظ و مراقبت خدمات دیتابیس نرم افزار BPET ترتیب بودیجه وپیگیری مصارف

zia_omid

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطای حفظ و مراقبت خدمات دیتابیس (نرم افزار( (BPETترتیب بودیجه وپیگیری مصارف ریاست های مر کزی قول اردو های سا حوی ریاست عمومی مالی و بودجه وزارت دفاع ملی ضرورت سال مالی 1398

دارای کودنمبر { MoD-1398-NC-F0063-22408}قرارامریه نمبر (2870) مورخ 10/9/1398مقام محترم وزارت دفاع ملی با شرکت محترم خدمات مشورتی مایکروستان دارنده جوازنمبر(38853) آدرس :شهرنومرکزکابل  به قیمت مجموعی مبلغ(7770000) هفت میلیون وهفتصدوهفتادهزارافغانی اعطانماید. اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توام بادلایل آن بریاست اکمال وخریداری واقع خواجه بغرا وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقدقراردادنبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد .

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۰ - ۱۰:۲۹ کابل
Background image

اعلان داوطلبی 10 قلم مواد خام طباعتی و 33 قلم پرزه جات ماشین الات صنعتی مطبعه

موضوع تدارک : تهیه وتدارک (10) قلم مواد خام طباعتی و(33) قلم پرزه جات ماشین الات صنعتی مطبعه ضرورت...

شنبه ۱۳۹۹/۱/۹ - ۹:۱۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی: تدارک 16قلم محلولات طبی1399

تدارک 16قلم محلولات طبی مورد ضرورت شفاخانه ها ومراکز صحی...

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۸:۵۹ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی, تهیه و تدارک تعداد یک قلم مواد محروق گاز

 تهیه وتدارک تعداد یک قلم مواد محروق گاز مایع ضرورت تسخین پرسونل قطعات مرکزی و قول اردو های...

Back to tenders