اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد نمبر(0086) به شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی فرشید فیضی

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره)2(ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی درنظردارد قرارداد: تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی شامل تاسیسات (یک محراب مسجد شریف 300 نفری بشمول منار و وضوخانه آن، یک باب تعمیر کلینیک، یک باب تعمیر اداری، چهار باب بارک، چهار باب گاردتاور، یک باب تعمیر طعامخانه و آشپزخانه، یک باب تعمیر قرارگاه قوماندانی، یک باب تعمیر تشنابهای محلی، یک باب کانتین، یک تعمیر قراول، یک باب پهره دارخانه، یک باب تعمیر تشنابهای شاوردار، سایه بان جنراتور، حفر یک حلقه چاه عمیق به عمق 120 متر بشمول شبکات برق، آبرسانی داخلی و کانالیزاسیون آنها، یک باب چاه سپتیک دوخانه یی 70 مترمکعب برای قوماندانی کندک دوم لوای پنجم واقع ولسوالی روی دو آب ولایت سمنگان مربوط قوماندانی 209 الفتح.برای سال مالی 1402.

تحت شماره داوطلبی نمبر(وزارت دفاع ملی-1402-امور ساختمانی-0086-25105). را به شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی فرشید فیضی دارنده جواز نمبر (D-25772) به اساس امریه شماره (6438) مورخ27 /04/1445 مقام محتـــــــــرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ(42،862،469) چهل و دو میلیون و هشتصد و شصت و دو هزار و چهارصدو شصت و نه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان طبق حکم شماره (951) مورخ 19/02/1445 مقام محترم ریاست الوزرا الی چهار (4) روز تقویمی طورکتبی توأم با دلایل آن به مدیریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه، بلاک (5) منزل (2) اتاق نمبر(213) ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده پنجاه (50) قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۳۳ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد 19 قلم پرزه جات وسایط فورد ایفرست برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک (19) قلم پرزه جات  وسایط فوردایفرست ازمعتبرترین . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۳۱
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد دو قلم تیل دیزل و پطرول قول اردو 209 الفتح برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل(05)و پطرول(A-92)مورد ضرورت قطعات . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۲۹ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد 20 قلم پرزه جات وسایط انترنشنل برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک (20) قلم پرزه جات  وسایط مختلف النوع وسایط . . .

Back to tenders