اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک تعداد (39) قلم اجناس مفروشاتی موبل فرنیچر

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

تهیه وتدارک  تعداد (39) قلم اجناس مفروشاتی موبل فرنیچر ضرورت ریاست لوژستیک ستردرستیزبه قول اردوهای ساحوی وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی (1398)

  شماره داوطلبی :( MOD/G/Q0020/22706-1398

ضرب العجل تسلیمی آفرها همراه با تضمین افر : الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 27/04/1398

ضرب العجل بازگشائی آفرها: ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 27/04/1398

تضمین افر برای هرلات طبق مندرجات شرطنامه :

شماره

لات ها

مقدار تضمین به افغانی یا معادل آن قابل قبول برای اداره

1

لات دوم قول اردوی 201 سیلاب

مبلغ(239,600)افغانی

2

لات سوم قول اردوی 203

مبلغ(235,800)افغانی

3

لات چهارم قول اردوی 205 اتل

مبلغ(115,400)افغانی

4

لات پنجم قول اردوی 207 ظفر

مبلغ(178,000)افغانی

5

لات ششم قول اردوی 209 شاهین

مبلغ(316,300)افغانی

6

لات هفتم قول اردوی 215 میوند

مبلغ(164,600)افغانی

 

روش تدارکات وزبان: داوطلبی باز داخلی (دری ویا پشتو)

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی وسافت (داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده وحق دارند به اصل شرطنامه ان را مقایسه نموده واطمینان خویش را حاصل نمایند.

همچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه را از ویب سایت وزارت دفاع ملی www.mod.gov.af واز ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af  ویا به ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه مراجعه نموده وشرطنامه را طوری کاپی ویا سافت را ذریعه CD ویا فلشس میموری دست داشته به طوررایگان بدست اورند.

آنعده از داوطلبان که شرطنامه ها را از سایت های وزارت دفاع ملی یا اداره تدارکات ملی اخذ میدارند تقاضا میگردد که وقتا فوقتا به سایت های فوق الذکر رجوع نموده ودرصورت هرنوع تعدیل ویا هم تغیر درشرطنامه آنرا بدست آورده مکلف اند تا بعد از مطالعه مهر وامضا نموده ودرمطابفت به تعدیل وتغیر وارد شده درشرطنامه آفر خویشرا ترتیب ودرمعیاد معاینه تسلیمی آفر آنرا بریاست اکمال وخریداری ارایه نمایند.

هکذا آنعده شرکت های که شرطنامه ها را بشکل هارد کاپی از ریاست اکمال وخریداری اخذ میدارند درصورت تغیر وتعدیل شرطنامه تعدیلات متذکره به طور رایگان از طرف اداره در دسترس ایشان قرار گرفته مکلف اند تا انرا مطالعه مهر وامضا نموده ودرمطابقت به تعدیل وتغیر وارد شده درشرطنامه آفر خود ترتیب ودرمعیاد معاینه تسلیم افر انرا به ریاست اکمال وخریداری تسلیم نماینددرعکس حال آفر شرکت غیر جوابگو شمرده شده ودرارزیابی رد میگردد.

Documents

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک تعداد (39) قلم اجناس مفروشاتی موبل فرنیچر