پروسه کاری امورات یک باب ذخیره 18 هزار لیتره و 4 باب غرفه زرهی قومندانی قوت های سرحدی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

عنوان پروژه:: پروژه: پروسه کاری امورات یک باب ذخیره 18 هزار لیتره و 4 باب غرفه زرهی قومندانی قوت های سرحدی واقع دهمزنگ (لات 1)

پروژه:  پروسه کاری امورات( ساختمانی،شبکه برق و آبرسانی) اعمار قراول 20 نفری برای قومندانی   قول اردو قوای هوایی کابل (لات 2)

پروژه: امورات ساختمانی یکباب درسخانه بشمول شبکات آن برای قوماندانی قطعه خاص واقع    پلچرخی (لات 3)

پروژه: پروسه کاری امورات (ساختمانی، شبکه برق و آبرسانی) اعمار قراول 20 نفری برای قوماندانی قطعه خاص واقع پلچرخی (لات چهارم)

شماره داو طلبی: NPA/MOD/98/W-2464/NCB

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت دفاع ملی ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی عنوان پروژه:: پروژه: پروسه کاری امورات یک باب ذخیره 18 هزار لیتره و 4 باب غرفه زرهی قومندانی قوت های سرحدی واقع دهمزنگ (لات 1)

پروژه:  پروسه کاری امورات( ساختمانی،شبکه برق و آبرسانی) اعمار قراول 20 نفری برای قومندانی   قول اردو قوای هوایی کابل (لات 2)

پروژه: امورات ساختمانی یکباب درسخانه بشمول شبکات آن برای قوماندانی قطعه خاص واقع    پلچرخی (لات 3)

پروژه: پروسه کاری امورات (ساختمانی، شبکه برق و آبرسانی) اعمار قراول 20 نفری برای قوماندانی قطعه خاص واقع پلچرخی (لات چهارم)

دارای نمبر تشخیصیه   NPA/MOD/98/W-2464/NCB می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا  تعمیراداره تدارکات ملی، ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها، منزل اول، (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ  05/ 4/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر:

 آفر شامل"تضمین آفر با استفاده از فورمه تضمین آفر شامل قسمت 9  فورمه های قرارداد و تضمینات صادر شده باشد". مبلغ تضمین آفر قرار ذیل تعیین گردیده است: برای لات اول: مبلغ (70,000) افغانی برای لات دوم: مبلغ (91,000) افغانی برای لات سوم: مبلغ ( 100,000) افغانی برای لات چهارم: مبلغ (90,000) افغانی

 

 ضمانت بانکی باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار افر باشد, یعنی مدت 118 روز بعد از تاریخ بازگشایی آفرها قابل اعتبارمی باشد.

در صورت که داوطلب شرکت مشترک ((JV باشد، تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک (JV) باشد.

نوت : تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی وسکن آن قابل قبول نیست. صرف تضمین بانکی قابل تطبیق میباشد.

زمان آفرگشائی: 05/ 4/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری،  اداره تدارکات ملی ، معاونیت منابع، سکر تریت آفر گشای  ، ناحیه دوم ،شهرکابل

Documents

ذخیره 18 هزار لیتره و 4 باب غرفه زرهی