اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 12 قلم مواد خام مصرفی

zia_omid

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی) قرارداد پروژه تهیه و تدارک (12)قلم مواد خام مصرفی ضرورت مدیریت مطبعه معاونیت خدمات تخنیکی و حمایوی ریاست مخابره ستردرستیزسال مالی 1398 نمبر تشخصیه داوطلبی : (1398/MOD/G/ N0042/25213/1LOTS).

Documents

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد