نشراعلان انترنیتی (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه استراتیژیک

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

به اساس کتنگ واصله نمبر(1390) مورخ 1/1/ 1444 هجری قمری مصادف است به 8/5/1401 هجری شمسی پروژه تهیه و تدارک (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه استراتیژیک (کال منیجروتیلفونهای سیسکو) ضرورت قطعات وجزوتامهای وزارت دفاع ملی سال مالی 1401 ریاست مخابره ستردرستیز (ازروش داوطلبی باز)

شماره داوطلبی:-( MOD-1401-G-N0035-22408)

تضمین آفر: بشکل گرنتی بانک مبلغ (540000) پنجصدوچهل هزارافغانی 

ضرب الاجل تسلیمی آفرها همراباتضمین آفر: ازشروع رسمیات ازتاریخ نشرالی ساعت 10:00بجه قبل ازظهر تاریخ 22/1/1444 هجری قمری مصادف است به تاریخ 29/5/1401  هجری شمسی

وهمچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه ها را ازوبسایت انترنتی وزارت دفاع ملی www.mod.gov.af  دانلود نماید . ویا مراجعه به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه شرطنامه ها را ذریعه CD ویا فلش میموری دست داشته خویش بطور رایگان بدست آورید.

نوت : از داوطلبان محترم خواهشمندیم که هنگام تسلیمی آفر اسناد سوابق کاری،پروژه های مشابه ، توانمندی مالی وسایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند .

Documents

نشراعلان انترنیتی (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه استراتیژیک