نشراعلان انترنیتی (۵)‌ قلم سولرآفتابی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

به اساس کتنگ واصله نمبر(1389) مورخ 1/1/1444 هجری قمری مصادف است به 8/5/1401 هجری شمسی  پروژه تهیه و تدارک (5) قلم سولرآفتابی وبطری (12) ولت تغذیه مخابره وپرزه جات مورد ضرورت آن برای قطعات وجزوتامهای ساحوی ومرکزی ضرورت سال مالی 1401  ریاست مخابره ستردرستیز( ازروش داوطلبی باز)

شماره داوطلبی:-( MOD-1401-G-N0032-22403)

تضمین آفر: بشکل گرنتی بانک مبلغ (450000) چهارصدوپنجاه هزارافغانی 

ضرب الاجل تسلیمی آفرهمرابا تضمین آفر : ازشروع رسمیات ازتاریخ نشرالی  ساعت 10:00بجه قبل ازظهر تاریخ 22/1/1444 هجری قمری مصادف است به تاریخ 29/5/1401 هجری شمسی

وهمچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه ها را ازوبسایت انترنتی وزارت دفاع ملی www.mod.gov.af  دانلود نماید . ویا مراجعه به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه شرطنامه ها را ذریعه CD ویا فلش میموری دست داشته خویش بطور رایگان بدست آورید.

نوت : از داوطلبان محترم خواهشمندیم که هنگام تسلیمی آفر اسناد سوابق کاری،پروژه های مشابه ، توانمندی مالی وسایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند .

Documents

نشراعلان انترنیتی (۵)‌ قلم سولرآفتابی