بیوگرافی شهید قهرمان لمری بریدمن عبدالحمید زاووش

zia_omid
Our Hero

عبدالحمید فــرزند رجب محمد بتاریخ 1364 درقـریه چهارمغزدره ولسوالی کشم ولایت بدخشان دیده به جهان گشود تحصیلات ابتدائیه وثانوی خویشرا در لیسه «کشم» همان ولایت با درجات عالی بپایان رسانید عبدالحمید که ازسیمایش معلوم بود شخص متواضع و دارای سجایای نیک انسانی با هم صنفانش نهایت مهربان بود، دربرخی موارد که حالت مکدر زندگی پیش می آمد بانهایت حوصله مندی وشکیبایی همقطارانش را ترغیب می نمود گاهی هم از جور و رنج ایام شکایت نمی کــرد؛ چـون کـوه استـوار ومصـمم بـود دربیـن فـامیـل واطرافیانش ازمحبوبیت خاص برخودار بود،او که زاده کوه های پامیربود به وطن وسرزمین اش نهایت عشق وعلاقه داشت روی همین احساس نیک بعد از فراغت ازصنف دوازدهم صفوف اردو را انتخاب وبتاریخ 5 دلوسال1392 شامل مکتب منتخبه افسران جوان در قوماندانی مرکزتعلیمی نظامی کابل گردید. 
بعدازسپری نمودن دروس مسلکی ونظامی بتاریخ 23/6/1393 ازمکتب متذکره به رتبه دوهم بریدمن فارغ وبه حیث افسرممتاز دربخش اداری در قوماندانی قول اردوی 207 ظفر ولایت هرات تعیین بست گردید. موصف ازسال 1393 به این طرف در کندک سوم لوای سوم قول اردو207 در مربوطات ولایت بادغیس ایفای وظیفه نموده بعداً به اساس شایستگی ولیاقت که با گزشت هر روز ازخود تبارز می داد به رتبه لمری بریدمن ترفیع نموده و بحیث قوماندان تولی ثقیله کندک سوم لوای سوم همان قول اردو تعیین بست گردید. استعداد عالی ومعاشرت خوب عبدالحمید با گزشت زمان او را دربین همکارانش صمیمی ترمی ساخت ،تعهد وتخصص مسلکی او منحیث خارچشم مخالفین عرض اندام نموده بود چنانجه بمراتب مخالفین کوشیدن درساحات مسئولیت وظیفوی او رخنه ایجاد کنند وبعداً آنرا تحت تصرف قرار دهند. خوشبختانه هربار تحرک دشمن به ناکامی مواجه گردیده وبا پذیرفتن تلفات زیاد راه فرار را ازخود نمودند. روحیه عالی ،قابلیت محاربوی،سوق واداره متین اوبرای تحقق اهداف نا مشروع مخالفین یک سد بزرگ درهمان نقطه ستراتیژیک قرارگرفته بود. چنانچه بارها طالبان از وی تقاضا نموده بودند اگر از وظیفه اش کنار برود مبلغ هشتاد لک افغانی را برایش پرداخت می کنند. اما قوماندان زاوش به اساس تعهد ودرک سالم از منافع ملی نه تنها پاسخ رد می داد، بلکه با تُند ترین الفاظ می گفت : تا آخرین رمق زندگی و تمام توان و قدرت در برابر تان ایستادگی خواهم کرد. مخالفین برای به شهادت رسانیدن عبدالحمید قوماندان مدبر ودارای انگیزه مبلغ هشتاد لک افغانی جایزه گذاشتند عبدالحمید قهرمان نخستین وآخرین افسروقوماندان قهرمان نیست که جام شهادت می نوشد. بلکه این خطه قهرمان پرورصدها مثال اینگونه جوانان با روحیه وانگیزه را دارد که در دامان پاکش آنرا پرورش داده تا به هدف بقای این سرزمین مرد خیزبپا ایستند واز جغرافیای باستانی افغانستان دفاع وحراست نمایند او با سایر همسنگرانش هیچگاهی تسلیم دشمنان وطن نگردید با افتخار رزمید وبا نهایت شهامت از سرزمین وساحه مسئولیت وظیفوی اش دفاع نمود تا آنکه درلیل 19 ثورسالروان از اثر حملات تهاجمی دشمن درمنطقه اکازی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس حین مدافعه درپوسته مربوطه جام شهادت نوشید.

روحش شاد یادش گرامی باد