ترمیم  چندین میل اسلحه و وسایط در قول اردوی خالد بن ولید 

web_admin

با سعی و تلاش مداوم پرسونل مسلکی و تخنیکی  کندک حمایه لوژستیکی قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید (رض) وزارت دفاع ملی، بسیاری از وسایط و اسلحه ترمیم شده است.

  وسایط ترمیم شده از قطعات و جزوتام های قول اردوی مربوطه شامل، موتر رینجر، تیلر، انترنیشنل، هاموی، تانک های ضربتی و بسیار از سلاح سبک و سنگین که در جریان اداره قبلی تخریب شده بود برای بار دوم ترمیم، و آماده استفاده می باشد.

قابل ذکر می دانیم که بعد از فتح در قول اردوی مذکور تقریباً (۴۳۳۱) عراده وسایط مختلف النوع و (۲۲۳۰) میل اسلحه سبک و سنگین ترمیم شده است.