عملیات نوع اصلاح سوء شکل در شفاخانه چهارصد بستر شهید سردارمحمد داوود خان موفقانه انجام شد

web_admin

متخصصين و داکتران مجرب شفاخانه چهارصد بستر شهید سردار محمد داود خان، تحت سرپرستی پروفیسور دکتور عبدالولی "احمدزی" معاون قومندانی صحیه ستردرستیز و تیم جراحی سرویس اورتوپیدی آن شفاخانه در یک اقدام نادر توانستند، عملیات اورتوپیدی نوع سو شکل پای یک خانم را موفقانه انجام دهند.

این خانم که از ولایت دور دست کشور، نسبت مشکلات اقتصادی و دست رسی نداشتن به خدمات صحی که داشت، نزد داکتر مراجعه نکرده بود، بعداً به شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان مراجعه نموده و توسط  تیم داکتران مجرب تحت عملیات جراحی قرار گرفته و اکنون صحت وی بسیار خوب گزارش شده است.

تیم جراحی  شفاخانه سردار محمد داوود خان در گذشته نیز چندین عملیات سو شکل پیچیده ولادی و غیر ولادی را از بودجه وزارت دفاع ملی انجام داده اند.