۱۷۵ تن از مکتب نظامی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه (حربی شونځی) فارغ گردیدند

web_admin

۱۷۵ تن از شاگردان صنف دوازدهم مکتب نظامی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه (حربی شونځی) وزارت دفاع ملی طی یک سلسله مراسم ویژه از هشتادو پنجمین دوره تعلیمی فارغ شدند.

در این مراسم مولوی باز محمد “حمیدی” معاون تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع ملی، الحاج عبدالجبار “صدیقی” رئیس تعلیم، تربیه و دوکتورین، جمع کثیر از مسؤلین و منسوبین حضور داشتند.

مسؤولان سخنان جامع و توصیه های لازم را به شاگردان تازه فارغ شده ارائه کردند؛ این مراسم با اجرا نمودن ریژه توسط متعلمین تازه فارغ شده و اهدای تصدیق نامه ها به شاگردان فارغ شده پایان یافت.

قابل ذکر است از جمله این فارغین هشت تن آنان مراسم دستار فضیلت حفظ قرآن کریم را نیز انجام دادند.