مقدار  پرزه جات توسط منسوبین قول اردوی ۲۰۵ البدر کشف و ضبط گردید

web_admin

بر اساس راپور های کشفی و استخبارات منسوبین قول اردوی ۲۰۵ البدر، ۳۰ نوع پرزه جات مختلف هلیکوپتر بلک هاک امریکایی و طیاره نوع ام ۱۷ در حوزه پنجم مرکز ولایت قندهار که به شکل غیر قانونی نگهداری می گردید کشف و ضبط شد.