سنگ تهداب یک محراب مسجد جامع توسط ریاست امور ساختمانی و ملکیتها در لوای چهارم ولایت لوگر به زمین گذاشته شد

web_admin

امروز سنگ تهداب یک محراب مسجد جامع در مقر لوای چهارم قول اردوی ۲۰۳ منصوری ولایت لوگر  توسط ریاست امور ساختمانی و ملکیتها با حضورداشت مولوی حمدالله کامران معاون فنی و تخنیکی ریاست مذکور، مولوی محمدگل خیبر قوماندان لوای متذکره و عده ی دیگری از مسوولین به زمین گذاشته شد.

مسجد متذکره با بودجه تخصیص یافته ۱۱ ملیون افغانی در دو طبقه در عرض ۱۸ متر و طول ۲۴ متر با داشتن دو کتابخانه طبق نورم های انجینیری با کیفیت بالا ساخته میشود که در یک وقت ظرفیت ۸۰۰ نفر نماز گزار را دارا می باشد.