ترمیم ۱۲۹ عراده وسایط و ۲۸ میل اسلحه مختلف النوع در قول اردوی ۲۰۷ الفاروق 

web_admin

در ادامه تلاش های شبانه روزی منسوبین وزارت دفاع ملی، تیم های تخنیکی و مسلکی لوای دوم قول اردوی ۲۰۷ الفاروق طی دوماه گذشته به تعداد ۱۲۹ عراده وسایط و ۲۸ میل اسلحه مختلف النوع را به شکل اساسی ترمیم و آماده استفاده قرار دادند.

وسایط و اسلحه ترمیم شده شامل: تانک زرهی، انترنشنل، دمترک، فورکلفت، لودر، گریدر، لنگر، کرنگ، دهشکه روسی، زیکویک، دافع هوا و سایر می باشد.