فراغت ۵۳ تن مجاهد دیگر از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی عبدالله ابن مسعود "رض"

web_admin

به تعداد ۵۳ تن مجاهدین قطعات وجزوتام قول اردوی های مرکزی و ساحوی پس از آموزش های نظامی و مسلکی از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض" فارغ گردیدند.

در این مراسم قوماندان تعلمیات مشترک محاربوی، مسؤلين، منسوبین  و سایر مجاهدین اشتراک نموده بودند.

مسؤلین ضمن اینکه فارغان را متوجه به مسؤلیت های شان نمودند  و تاکید کردند که مهارت های کسب شده شان را به سایر مجاهدین آموزش دهند.

همچنان مجاهدین فارغ شده اطمینان سپردند برای تحکیم نظام اسلامی در هر گونه حالت و در هرگوشه ی کشور آماده خدمت گذاری می باشند.